top of page

Talisman

A talisman gives you strength, luck and power. Each small painting here below gives you a certain message. 

 


 

Maybe you find the perfect message for a friend, a loved one or for yourself. You can hang them on a wall or give them a special place to empower your particular need or to help you as a reminder to stay within your boundaries and within your power. Each painting has its own, unique integrated power and message. The message will be written on the back of the painting. 

 

If you would like to buy one you can contact me personally. Or maybe you have an idea yourself? Or a particular spirit animal, plant or empowering message you would like to order. 

 

You can find the making of almost every painting on my instagram account. 

 

IMG-8175.jpg

De hop zoekt zijn eten diep in de grond met zijn lange snavel. Wat leert de vogel me op dit moment? Er is een schaduw, en hij voelt gefocust op de aarde, alsof hij het aardse wel aankan. Bedankt voor deze boodschap lieve vogel. 

The hoopoe looks for its food deep in the ground with its long beak. What is the bird teaching me right now? There is a shadow, and he feels focused on the earth, as if he can handle the earthly. Thanks for this message dear bird. 

12*15cm

olieverf op papier

€75  (verkocht)

IMG-0336_edited.jpg

Het rendier is een zacht, mystiek, stil, behendig en sierlijk dier. We omarmen onze kwetsbaarheid en spirituele zelf. Dit dier kan je helpen op je pad, om te blijven geloven in jezelf, je innerlijke kracht en je sierlijkheid om dingen af te ronden. 

The reindeer is a gentle, mystical, quiet, agile and graceful animal. We embrace our vulnerability and spiritual self. This animal can help you on your path, to keep believing in yourself, your inner strength and your grace to finish things. 

12*15cm

olieverf op papier

€35  

IMG-0339.jpg

De secretarisvogel is eerder gesloten naar vreemden, vriendelijk naar soortgenoten. Hij is trots en jaagt op serpenten. Wat leert deze vogel mij? Wat me niet hoeft te beïnvloeden kan ik laten vliegen, mijn innerlijke kracht is ijzer sterk en genoeg om te zijn wie ik ben. Hij toont me leiderschap over zichzelf, scherpheid en zelfzekerheid. Bedankt trotse leider, en vriendin

The secretary bird is rather closed to strangers, friendly to conspecifics. He is proud and hunts serpents. What does this bird teach me? What doesn't have to influence me I can let fly, my inner strength is iron strong and enough to be who I am. He shows me leadership about himself, sharpness and self-confidence. Thank you proud leader, and friend.

21*14,7cm

olieverf op papier

€75  

IMG-0335.jpg

De flamingo staat voor creativiteit, individualiteit(dualiteit van het individu). Hij zoekt zijn eigenheid maar wilt er ook graag bij horen. Hij is mooi en valt op. 🌺🦩 wat voel jij hierbij? Op dit moment schenkt ze me kracht om te zijn wie ik ben maar om er toch bij te horen.. 

The flamingo stands for creativity, individuality (duality of the individual). He is looking for his individuality but also wants to belong. He is beautiful and stands out. 🌺🦩 How do you feel about this? Right now, she's giving me strength to be who I am but to still belong. ​

15*11cm

olieverf op papier

€65

IMG-0338_edited.jpg

De grote zilverreiger staat voor je eigen wijsheid om de diepte in te duiken. Vliegen naar dieptes in jezelf, ongekende oorden en ongekende delen van jezelf ontmoeten. Hij kan je op dit moment helpen om te vliegen, om je intuïtie te volgen en de waarheid in te zien. 

The great egret represents your own wisdom to dive into the depths. Flying to depths within yourself, meeting unprecedented places and unprecedented parts of yourself. He can help you to fly right now, to follow your intuition and see the truth. 

12,5*10cm

olieverf op papier

€65

image_50734593.JPG

Het is rillend koud, maar de aanblik van de ijsvogel geeft je een warm gevoel. Dit dier staat symbool voor kleur, positiviteit en wakker blijven, avontuurlijk en vol van geest en vuur, zelfs in de donkere dagen of in de stilte van de nacht. Vuur en kleur, vreugde en liefde voor het leven. O, het is een kostbaar gevoel om de ijsvogel ‘s nachts in het donker te zien. Ik heb het geschilderd op een ijsblauwe schets van een pioenbloem Mag het je lichaam afkoelen, maar je geest kracht geven in deze warme zomerdagen.

Its shivering cold but the sight of the kingfisher gives you a warm, precious feeling. This animal is a symbol for color, positivity and staying awake, adventurous and full of spirit and fire even in the darkest days or in the silence of the night. Fire and color, joy and love for life. O it’s a precious feeling to see the kingfisher dark at night. I painted it on a iceblue sketch of a peony flower May it cool down your body but empower your spirit in these warm summer days.

12,5*10cm

olieverf op papier

€85 (verkocht)

IMG-0472.jpg

De uil deelt zijn weidsheid diep in de nacht. Wanneer het geluid gaat slapen. Althans het geluid dat we kennen en aanvaarden. Wat aanvaard wordt is de liefde, ongekende oorden. De dieren weten wel beter. Wanneer men liefde negeert door onstuimige overtuigingen ontkent men de kracht die door alles zweeft. In de nacht kan je zien, dat alles licht geeft. Zoals de uil, met zijn ogen en diepe klank, datgene aanraakt die in de weg staat, datgene toont wat contrasteert. in het licht van de alwetende maan, een kanaal voor zijn wijsheid.

The owl shares its vastness deep in the night. When sound goes to sleep. At least the sound we know and accept. What is accepted is love, unprecedented places. The animals know better. When one ignores love through impetuous beliefs, one denies the power that floats through everything. In the night you can see that everything gives light. As the owl, with its eyes and deep sound, touches that which stands in the way, shows that which contrasts. in the light of the omniscient moon, a channel for its wisdom.

17*20cm

olieverf op papier

euro 120 

image_50390017.JPG

Wat leert de mus ons? Ze is er overal bij, ze is zo gekend en je ziet ze altijd eten zoeken. Ze toont ons het geluk te ontvangen in de kleine, alledaagse dingen, haar kleur is subtiel, ze valt niet op… wel door haar constante aanwezigheid. Wees blij met wat is, wees blij met wat je hebt. Je hoeft niet te altijd op te vallen of iets speciaals en spectaculair te doen om gelukkig te zijn en luidop te zingen. Het grootse geluk ligt dikwijls in de meest simpele dingen die aanwezig zijn, je huis, je thuis, wat je kent. Zoek goed uit wat je eet.. 

What does the sparrow teach us? She is everywhere, she is so known and you always see them looking for food. She shows us to receive happiness in the small, everyday things, her color is subtle, she does not stand out… but we know her because of her constant presence. Be happy with what is, be happy with what you have. You don’t have to stand out or do something special and spectacular to be happy and sing out loud. The greatest happiness often lies in the simplest things that are present, your house, your home, what you know.

27 m.

15*12cm

olieverf op papier

euro 65 (verkocht)

IMG-0534.jpg

Het roodborstje.. ook zo een mooi vogeltje.. Ik zie hem meestal op een moment, ik iets doen los te laten en aan het nieuwe mag denken.. plots is hij daar dan, zo vrolijk en blij aan het zingen.. precies een engel, een BOM van liefde.. voor de boodschap “wees blij, in jezelf draag je de kracht om te vernieuwen”. Hij wordt ook geassocieerd met de lente en met vernieuwing. Hij kiest een plaats waar hij zich goed voelt om even te blijven.

The robin.. also such a beautiful bird.. I usually see him when I need to let go of something and see the light. Suddenly he is there, singing so cheerfully and happily. LIke an angel, a BOMB of love.. for the message "be happy, within yourself you carry the power to renewal". He is also associated with spring and with renewal. He chooses a place where he feels good to stay for a while.

15*12cm

olieverf op papier

euro 65 (verkocht)

pimpelmees.JPG

Klein en fijn maar voel je de kracht van dit kleine vogeltje? Zijn kleuren stralen zo fel tussen de bladeren van de bomen met dat zonlicht erbij. Hij toont je vrolijk en blij te zijn op je pad, optimistisch. Pluk de dag en maak van elk moment het beste. Plezier ben je zelf, wist je dat? 

A very small bird, the blue tit, but do you feel the power of this little bird? His colors shine so brightly between the leaves of the trees with that sunlight. He shows you to be cheerful and happy on your path, optimistic. Seize the day and make the best of every moment. Fun is what you are yourself, did you know that? 

15*12cm

olieverf op papier

euro 65 (verkocht)

citroentje.JPG

De gele kwikstaart gebruikt zijn lange staart om balans te vinden. Deze vogel vindt ook een zeer evenwichtige omgeving om te verblijven. Niet te veel van alles, maar toch een beetje van alles. Water, bos en grasland​

The yellow wagtail uses its long tail to find balance. This bird also finds a very balanced environment to stay.. not too much from everything but yet a little bit from all. Water, forest and grassland

15*15cm

olieverf op papier

euro 75 (verkocht)

De Panda 🐼 ik voelde vanavond balans, harmonie en zachtheid en had heel veel zin om deze zachte lieve genietende beer te schilderen. 

24*14 cm

olieverf op papier met goud en zilverstukjes

euro 65 

bottom of page